Hệ thống học Sau trung học của Minnesota

Minnesota cung cấp rất nhiều cơ hội học tập đa dạng. Tiểu bang này có hai hệ thống đại học công lập (được tài trợ bởi tiền thuế), là Minnesota State Colleges & Universities (MnSCU) và hệ thống University of Minnesota cũng như rất nhiều trường cao đẳng và đại học tư thục. Ở nước Mỹ, các trường công lập và tư thục sau trung học đều được đánh giá ngang nhau về mặt chất lượng giảng dạy và uy tín.

Minnesota State Colleges & Universities (MNSCU)

Với 31 trường, bao gồm 24 trường cao đẳng 2 năm và bảy trường đại học tiểu bang, Minnesota State Colleges & Universities là hệ thống cung cấp giáo dục sau trung học lớn nhất ở tiểu bang Minnesota.

Hệ thống này gồm 54 khu giảng đường tại 47 khu vực khác nhau ở Minnesota và phục vụ cho hơn 430.000 sinh viên, trong số đó có 310.000 sinh viên tham gia các khóa học có tín chỉ. Tổng số 41.700 người tốt nghiệp hàng năm từ hệ thống này.

University of Minnesota (UMN)

University of Minnesota đặt khuôn viên chính ngay ở trung tâm vùng đô thị Twin Cities và có bốn khuôn viên vệ tinh ở khắp tiểu bang Minnesota tại Crookston, Duluth, Morris, và Rochester. Khoảng 65.000 sinh viên trên toàn tiểu bang theo học trong hệ thống này.

Các Trường tư thục của Minnesota

Minnesota Private College Council (Hội đồng các Trường tư thục của Minnesota, hay MPCC) và một tổ chức liên kết, Minnesota Private College Fund (Quỹ học Cao đẳng Tư thục Minnesota) đại diện cho các trường tư thục phi lợi nhuận sau trung học ở Minnesota. Hội đồng có 17 thành viên, toàn là các trường cùng tập trung vào các lĩnh vực nhân văn. Có gần 60.000 sinh viên theo học tại các trường thuộc MPCC.

Minnesota Career College Association (Liên hiệp các Trường cao đẳng Huấn nghiệp của Minnesota, hay MCCA)

Liên hiệp này đại diện cho 38 khuôn viên trường và 16 hệ thống cao đẳng trên khắp tiểu bang Minnesota, và trong mùa thu năm 2010 các trường thành viên đã phục vụ cho hơn 26.000 sinh viên. Các trường thành viên cung cấp những chương trình từ cấp chứng chỉ/cử nhân đến cấp cao học.