เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง

เนื่องจากไม่มีโรงเรียนไหนในโลกที่ดีหรือเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน การคัดเลือกสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องพิจารณาว่า อะไรคือสิ่งที่ผู้เรียนเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญในด้านประสบการณ์ทางการศึกษา นักศึกษาบางคนอาจเรียนได้ดีในมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ในขณะที่คนอื่นอาจเหมาะที่จะศึกษาในวิทยาลัยขนาดเล็กที่เน้นการสอนทางศิลปศาสตร์ การตัดสินว่าทางเลือกใดเหมาะสมกับคุณนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องมีการค้นคว้าและพิจารณาเป้าหมายของตนเอง

ก่อนที่จะเปรียบเทียบสถานศึกษาต่างๆ นั้น คุณควรพิจารณาก่อนว่า ตนเองต้องการได้อะไรจากประสบการณ์ทางการศึกษา ลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้เพื่อให้เห็นภาพ “มหาวิทยาลัยในฝัน” ของคุณ

• มีกิจกรรมทางกีฬา
• มีความปลอดภัย
• ที่ตั้งของวิทยาเขต (อยู่กลางเมือง ชานเมือง เมืองเล็กๆ หรือชนบท)
• ความหลากหลายของนักศึกษา
• องค์กรและกิจกรรมหลักสูตรพิเศษ
• ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
• มีเงินทุนการศึกษาและข้อมูลกำหนดการปิดรับใบสมัคร
• ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
• มีหอพักและค่าเช่าที่เหมาะสม
• ชั่วโมงเรียน ตารางเวลาและที่ตั้งของห้องเรียน
• จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
• หลักสูตร วิชาเอกและวิชาเลือกต่างๆ
• อาคารสถานที่และอุปกรณ์
• อัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (ขนาดของชั้นเรียน)
• การบริการสนับสนุน (อาหาร การให้คำปรึกษา การจัดหางาน)
• มีระบบการขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
• ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ถ้าหากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกอะไรดี ให้ถามตัวเองดังต่อไปนี้

• ทำไมฉันจึงอยากไปเรียนในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
• ฉันอยากได้อะไรจากประสบการณ์นี้
• วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยจะทำให้ฉันได้บรรลุตามเป้าหมายของตนเองได้อย่างไร
• ฉันมีพันธะทางครอบครัวที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาประกอบหรือไม่
• ฉันควรเริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด
• จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนกับฉันมีความสำคัญหรือไม่
• ฉันควรทำอย่างไรกับนักศึกษาอื่นที่มีความคิดเห็น ทัศนคติและภูมิหลังที่มาซึ่งแตกต่างกับฉัน
• ฉันควรพิจารณาสถานศึกษาที่รับเฉพาะนักศึกษาเพศใดเพศหนึ่งหรือไม่ (เฉพาะชาย/หญิง)