โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (University Preparatory Schools)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นโรงเรียนที่จัดการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา คุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อการสอบเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนเหล่านี้หลายแห่งมีหอพักให้กับนักเรียนต่างชาติ

วิทยาลัยชุมชน (Community Colleges)  – หลักสูตร 2 ปี

วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะ 2 ปีซึ่งสามารถโอนไปศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตร 4 ปีได้ (โดยให้วุฒิอนุปริญญา) วิทยาลัยชุมชนซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรระยะ 2 ปีนี้มักมีข้อตกลงในการโอนนักศึกษาไปยังสถาบันอื่นๆ ทำให้มีความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาอาจเลือกเรียนในสาขาอื่นที่จะทำให้ได้วุฒิการศึกษาเฉพาะทางหรือใบประกาศนียบัตรด้านเทคนิคก็ได้

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย – หลักสูตร 4 ปีขึ้นไป

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีระยะ 4 ปีและหลายๆ แห่งก็อาจเปิดสอนไปจนถึงระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วย ทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองและมีคุณภาพสูง กล่าวคือ วิทยาลัยจะมีขนาดชั้นเรียนที่เล็กและเน้นหนักไปที่การสอนในระดับปริญญาตรี ในขณะที่มหาวิทยาลัยจะมีขนาดชั้นเรียนที่ใหญ่กว่า เปิดสอนในระดับที่สูงขึ้นและอาจมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการวิจัยหลากหลายมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษมีการสอนที่หลากหลายหลักสูตรตามเป้าหมายและความสนใจของ หลักสูตรอาจเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ (TOEFL) การอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทาง หรือการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เป็นต้น